Select Page

Integritetspolicy

Delticom, Continental och TC-organisationsteamet tar inget ansvar för videoinnehållet som skapats av deltagarna, d.v.s. om videoinnehållet bryter mot vissa rättigheter, är diskriminerande eller innehåller stötande innehåll, nakenhet eller liknande.

Detta är enbart deltagarnas ansvar och vi som arrangörer tar inget ansvar för det.

Vi uppmuntrar inte till sådant beteende.

I – Allmän information

1. Information om insamling av personuppgifter

I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som rör dig personligen, t.ex. namn, adress, e-postadress eller användningsbeteende.

Den person som är ansvarig enligt Art. 4 para. 7 i den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) är Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Rumänien. Telefon: +49(0) 511-93634-5471, e-post: tyre_challenge@delti.com, webbplats: https://www.tyre-challenge.com/. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@delti.com eller på vår postadress märkt “to the attention of the Data Protection Officer”.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Om inget annat beskrivs eller anges är syftet med vår databehandling att uppfylla våra egna affärssyften.

Vi använder olika rättsliga grunder för att behandla uppgifter:

 • Om du ger oss ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling, utgör art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a i GDPR den rättsliga grunden (nedan “samtycke“).

 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att inleda eller fullgöra ett avtal i vilket du är en (möjlig) avtalspart, till exempel om du skickar in produktförfrågningar och/eller registrerar dig för ett evenemang, är Art. 6 para. 1 mening 1 bokstav b i GDPR den rättsliga grunden (nedan kallat “fullgörande av avtalet”).

 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. skattearkiveringsskyldigheter eller skyldigheter som följer av den tyska lagen om penningtvätt eller den tyska aktiebolagslagen, är artikel 6 para. 1(c) i GDPR den rättsliga grunden.

 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, t.ex. om en besökare på ett av våra center drabbas av en olycka och hans/hennes uppgifter ska överföras till en läkare och/eller ett sjukhus, är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav d i GDPR är den rättsliga grunden.

 • Behandlingen av personuppgifter kan tillåtas enligt art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR om det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intresse, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte åsidosätts (nedan kallat “berättigat intresse”). Vi tar hänsyn till utförandet och utvidgningen av vår affärsverksamhet till förmån för skyddet av anställdas jobb och aktieägarnas välstånd som ett grundläggande intresse. Ett berättigat intresse kan därför förutsättas om den registrerade och företaget står i ett affärsförhållande (skäl 47 mening 2 i GDPR) eller om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

3. Dina rättigheter.

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång,

 • Rätt till rättelse eller annullering,

 • Rätt att begränsa behandlingen,

 • Rätten att göra invändningar,

 • Rätt till dataportabilitet.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål mot oss till tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter. Denna företräds av imy@imy.se, central telehpone: +46 (0)8 657 61 00

4. Förekomst av en automatiserad beslutsprocess (inklusive profilering)

Detta är inte fallet.

5. Rätt att invända och rätt att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina uppgifter kan du när som helst återkalla det. En sådan återkallelse påverkar tillståndet att behandla dina personuppgifter efter det att det har getts.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter på grundval av intresseanalys kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är specifikt nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, vilket anges i detalj i funktionerna nedan. I händelse av en sådan invändning ber vi dig förklara skälen till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av en berättigad invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller förse dig med våra dataskyddsskäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan informera oss om din invändning mot reklam genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 1.

6. Mottagare och kategorier av mottagare av dina personuppgifter

Vi anlitar interna och externa tjänsteleverantörer för att fullgöra avtal, förbättra tjänster, skydda rättsliga intressen och för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan vidarebefordras till specialiserade affärspartners (t.ex. på kundens begäran vid annan leveransadress, externa betalningar, paket, kreditinformation, adress- och personverifiering) och/eller till kundtjänstleverantörer. Vi arbetar med noggrant utvalda partners som måste behandla de uppgifter som kommuniceras för ett specifikt ändamål. Dessutom kan vi enligt lag vara skyldiga att överföra uppgifter till offentliga eller privata domstolar, myndigheter eller försäkringsgivare.

För ytterligare information förklarar vi databehandlingsprocesser enligt följande:

 • Anslutna företag: vi överför personuppgifter till anslutna företag inom Delticom-koncernen i syfte att behandla beställningar och tillhörande arbetsprocesser. Enligt skäl 48 i GDPR erkänns dataöverföringar inom koncernen som ett legitimt intresse, så vi hänvisar till Art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR när det gäller tillåtlighet. Det är vårt legitima intresse att associera arbetsprocesser inom koncernen för ett specifikt ändamål, om dock en tillräcklig nivå av dataskydd inte garanteras. Ytterligare information om Delticom-koncernen finns på: https://www.delti.com/.

 • Tjänsteleverantörer: Vi samarbetar med andra företag och privatpersoner. Exempel på detta är paketleverans, utskick av brev eller e-post, hantering av betalningar och återbetalningar (bankkort, autogiro och köp mot faktura), adressverifiering, underhåll av kundlistor, databasanalys, reklam och kundservice.

I händelse av rättsliga klagomål eller tvister kan personuppgifter överföras till domstolar, advokater eller experter. Uppgifterna överförs för att uppfylla rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter som följer av köpeavtalet och/eller för att skydda andra rättsliga intressen (t.ex. i domstolsförfaranden).

 • Formellt utlämnande/förfrågningar om bedrägeribekämpning: Vi lämnar ut kundkonton och kunders personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om sådant utlämnande är nödvändigt för att genomdriva våra allmänna villkor och andra avtal eller för att skydda våra rättigheter och rättigheterna för våra kunder och tredje part. Detta inkluderar att dela information med företag som är specialiserade på att förebygga och minimera bedrägerier och bankkortsbedrägerier.

 • Tjänsteleverantörer utanför EU/EES: Vi använder amerikanska tjänsteleverantörer främst för webbanalys och onlineannonsering (se nedan). Vi säkerställer att dessa företag har anslutit sig till den så kallade EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/. Om Europeiska kommissionen inte har utfärdat ett lämpligt beslut för det berörda tredjelandet, måste EU:s standardavtalsklausuler användas. Dessutom är vi skyldiga alla relevanta tjänsteleverantörer, enligt art. 28 para. 4 i GDPR att vidta tillräckliga och lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 44 och följande i GDPR (överföring till tredje land).

7. Kriterier för lagring av personuppgifter

Vi raderar personuppgifter så snart syftet med att lagra dem inte längre är giltigt och det inte finns några rättsliga arkiveringsskyldigheter eller vi av andra skäl har ett berättigat intresse av att lagra uppgifterna ytterligare. Lagringen kan omfattas av nationella eller europeiska lagar, särskilt i fråga om skattelagstiftning eller kommersiella rättsliga lagringsskyldigheter, som vi måste följa. Vi måste till exempel lagra faktureringsuppgifter.

Om vi svarar på andra förfrågningar utan en aktuell avtalsrelation lagrar vi denna kommunikation i tre år baserat på preskriptionstiden, såvida inte de kommersiella och skattemässiga perioder som nämns ovan måste uppfyllas. Den treåriga lagringen är i vårt legitima intresse för juridiskt försvar mot eventuella anspråk baserade på vår information. Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR.

Vi lagrar alla åberopade rättigheter (t.ex. begäran om information), vårt svar och all annan korrespondens för verifieringsändamål. I enlighet med preskriptionstiderna har vi en treårig raderingsperiod. Tillåtligheten av lagring följer av art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR (“berättigat intresse”). Det är vårt berättigade intresse att kunna bevisa efterlevnaden av rättsliga skyldigheter tills eventuella anspråk som härrör från din begäran har preskriberats. Detta tjänar också vårt interna ansvar enligt art. 5 para. 2 i den allmänna dataskyddsförordningen.

8. Ändring av dataskyddsdeklarationen

Av juridiska och/eller organisatoriska skäl kan ändringar eller anpassningar av vår dataskyddsbeskrivning bli nödvändiga i framtiden, även med kort varsel. Vänligen notera den aktuella versionen av vår dataskyddsbeskrivning.

II – Behandling av uppgifter för särskilda ändamål

1. Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, t.ex. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att visa webbplatsen och säkerställa dess stabilitet och säkerhet:

 • IP-adress

 • Datum och tidpunkt för begäran

 • Tidsskillnad från Greenwich Mean Time (GMT)

 • Innehåll i begäran (specifik sida)

 • Status för åtkomst/HTTP-statuskod

 • Mängd data som överförs i varje enskilt fall

 • Webbplats från vilken begäran kommer

 • Webbläsare

 • Operativsystem och dess gränssnitt

 • Språk och webbläsarversion.

Förutom de uppgifter som nämns ovan lagras cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och tilldelas den webbläsare du använder, genom vilken vissa informationsströmmar passerar till den plats som ställer in cookies. De är utformade för att göra internet mer användarvänligt och effektivt i allmänhet och för att placera onlineannonser baserat på användarnas beteende. Vänligen observera den detaljerade informationen nedan om webbanalys och onlineannonsering.

2. Registrera dig för däckutmaningen

När du registrerar dig för Tyre Challenge samlar vi in följande personuppgifter:

Efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer, tidpunkt för registrering, tidpunkt för senaste uppdatering, IP-adress och ID-nummer.

Vi samlar endast in ditt telefonnummer om du lämnar denna information frivilligt.

Vi behandlar alla personuppgifter i syfte att planera och genomföra evenemanget. Om du registrerar dig för nyhetsbrevet behandlar vi uppgifterna i enlighet med detta och för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav b i GDPR (“fullgörande av avtal”).

3. Datainsamling för vinnare av Tyre Challenge

Vi begär också adressuppgifter (gata, nummer, postnummer, stad, land) för vinnare av Tyre Challenge. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att meddela vinnarna och dela ut priser. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav b i GDPR (“fullgörande av avtal”).

4. Kontakt/klagomål/frågor

När du kontaktar oss, lämnar ett klagomål eller skickar någon annan förfrågan via e-post, telefon eller via ett kontaktformulär, kommer de uppgifter du lämnar (t.ex. din e-postadress, eventuellt ditt namn, telefonnummer) att lagras av oss för att besvara dina frågor.

Om du är Challenge-deltagare och har frågor eller klagomål om evenemanget, till exempel, är den rättsliga grunden för databehandling artikel 6 para. 1 mening 1 bokstav b i GDPR (“fullgörande av avtal”). Om du inte är kund hos oss är den rättsliga grunden art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR (“berättigat intresse”).

5. Användning av cookies

Denna webbplats använder följande typer av cookies, vars syfte och funktionalitet förklaras nedan:

 • Tillfälliga cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Dessa inkluderar i synnerhet sessionscookies. De lagrar ett så kallat sessions-ID, som kan användas för att tilldela olika förfrågningar från din webbläsare till den delade sessionen. På så sätt kan din dator kännas igen när du återvänder till vår webbplats. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

 • Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på cookie-filen. Du kan när som helst radera cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och till exempel neka cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill påpeka att det finns en risk för att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Vi använder också cookies för att identifiera dina efterföljande besök om du redan har ett konto eller för att utvärdera effektiviteten i marknadsföringsåtgärder, till exempel om du kom till vår webbplats via en viss partners webbplats eller via en specifik annons. Dessa cookies lagras i högst 180 dagar.

De Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare, utan av Flash-plugin-programmet. Vi använder också HTML5-lagringsobjekt, som sparas på din enhet. Dessa objekt lagrar de begärda uppgifterna oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte vill att Flash-cookies ska behandlas bör du installera ett lämpligt tillägg, till exempel “Better Privacy” för Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer cookie för Google Chrome. Du kan förhindra HTML5-lagringsobjekt genom att använda privat läge i din webbläsare. Vi rekommenderar också att du regelbundet rensar dina cookies och webbläsarhistorik manuellt.

Cookies, som används för analys och reklam, kan avaktiveras via följande sidor:

6. Använda sociala medier

Genom att delta i Tyre Challenge-tävlingen ger du arrangören rätt att använda/utvinna delar av den uppladdade och inlagda videon för marknadsföringsändamål.

För närvarande använder vi följande plugins för sociala medier: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. För detta ändamål använder vi den så kallade tvåklickslösningen. Detta innebär att när du besöker vår webbplats överförs inga personuppgifter till plugin-leverantörerna. Plugin-leverantören kan identifieras genom respektive logotyp. Vi erbjuder dig möjligheten att kommunicera direkt med plugin-leverantören via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och därmed aktiverar, kommer plugin-leverantören att få den information du har skickat till respektive webbplats via vår onlinetjänst. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i denna deklaration att överföras. När det gäller Facebook blir IP-adressen anonym omedelbart efter insamlingen, enligt den information som tillhandahålls av respektive leverantör i Tyskland. När plugin-programmet aktiveras överförs personuppgifter från dig till respektive leverantör och förblir lagrade där (i fallet med amerikanska leverantörer). Eftersom plugin-leverantören samlar in data huvudsakligen via cookies rekommenderar vi att du tar bort alla cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar innan du klickar på den grå rutan.

Vi har inget inflytande över de insamlade uppgifterna och databehandlingsförfarandena, och vi känner inte heller till det fullständiga syftet med datainsamling, behandlingsändamål och/eller lagringsperioder hos leverantören. Vi har inte heller någon information om radering av data som samlats in av plugin-leverantören.

Plugin-leverantören lagrar data som samlats in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design för sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) i syfte att presentera efterfrågeorienterade annonser och informera andra användare av sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du bör kontakta leverantören av respektive plugin för att utöva denna rättighet. Genom plugins erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra våra tjänster och göra dem mer attraktiva för dig som användare. Den rättsliga grunden för användningen av plugins är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR (“berättigat intresse”).

Dataöverföringen sker oberoende av om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad där. Om du är inloggad hos plugin-leverantören kommer dina uppgifter som samlas in av oss att tilldelas direkt till ditt befintliga konto hos plugin-leverantören. Om du trycker på aktiveringsknappen och till exempel loggar in på sidan, lagrar plugin-leverantören också denna information i ditt användarkonto och kommunicerar den offentligt till dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men särskilt innan du aktiverar knappen, eftersom detta gör att du kan undvika att tilldela dessa data till din profil hos plugin-leverantören.

Ytterligare information om syftet och målet med datainsamling och behandling av plugin-leverantören finns i följande dataskyddsdeklarationer från dessa leverantörer. Där hittar du också ytterligare information om dina rättigheter i detta avseende och inställningen av alternativ för att skydda din integritet.

Adresser till respektive plugin-leverantörer och webbadresser med information om dataskydd:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information om datainsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications och http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, ett dotterbolag till Facebook Inc. Information om dataskydd: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dotterbolag till Google LLC. Information om dataskydd och efterlevnad av Privacy Shield mellan EU och USA: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Företagets sidor på sociala medier

Vi har olika sidor på sociala nätverk som Facebook eller Twitter. Observera också den relevanta dataskyddsinformationen, som du kan komma åt från den sidan.

8. Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig möjligheten att prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev. Vi erbjuder även detta alternativ efter att du har gjort din beställning. Vi skickar endast nyhetsbrev till dig om du har gett oss tillåtelse att göra det.

Vi använder ett så kallat double opt-in-förfarande för att förhindra obehörig åtkomst till e-postadresser för vår distributionslista för nyhetsbrev. Efter registreringen får du ett bekräftelsemeddelande. Registrering för nyhetsbrevet sker först efter bekräftelse av e-postadressen. Registreringsprocessen spåras för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter att tillhandahålla bevis. Dessa uppgifter är föremål för en lagringsskyldighet på tre år, med början året efter att nyhetsbrevet skickats. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR (“berättigat intresse”). Det är vårt berättigade intresse att spara registreringsbeviset fram till utgången av preskriptionstiden för eventuella anspråk som uppstår på grund av utskicket av nyhetsbrevet.

Om du inte vill ta emot sådana erbjudanden kan du när som helst kontakta oss med hjälp av formuläret på webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till cauciucuridirect@delti.com.

III – Webbanalys / onlineannonsering baserad på användarbeteende

1. Allmän information

Som beskrivits ovan använder vi cookies för att leverera våra onlinetjänster till dig på ett attraktivt, effektivt och lättanvänt sätt, för webbanalys och användningsbaserad onlineannonsering. Användare som motsätter sig att data används av cookies rekommenderas i allmänhet att göra lämpliga inställningar i sin webbläsare eller att manuellt och regelbundet radera cookies och webbläsardata (till exempel automatiskt efter varje slut på en online-session).

Om inget annat anges är Art. 6 para. 1 mening 1 bokstav f i GDPR (“berättigat intresse”) den rättsliga grunden för all användning inom området webbanalys och onlineannonsering:

 • Som online-återförsäljare vill vi anpassa våra tjänster till användarnas beteende och den tekniska utvecklingen (t.ex. beställning via smartphones istället för stationära eller bärbara datorer).

 • Som ett kommersiellt företag agerar vi med avsikten att göra vinst, och placering av annonser är en viktig komponent och ett grundläggande affärsintresse som erkänns i dataskyddsförordningen. Som onlinemarknadsförare är reklam baserad på användarbeteende särskilt viktig för att så exakt som möjligt svara mot potentiella kunders behov. Vi anser att detta är vårt legitima intresse. Ur användarens synvinkel leder detta vanligtvis inte till fler annonser. Annonseringen motsvarar dock ett förmodat användarintresse, vilket innebär att annonserna i allmänhet kommer att vara mindre påträngande.

Cookies, som används för analys och reklam, kan avaktiveras via följande sidor:

2. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder så kallade “cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att lagras på webbplatsen. IP-adressen kommer att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller andra länder som har anslutit sig till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och onlineanvändning.

Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics-tjänsten kombineras inte med andra data från Google.

Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det finns det risk för att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Dessutom kan du förhindra insamling och sändning av data som genereras av kakan och som är relaterade till användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt behandling av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Webbplatsen använder Google Analytics med tillägget “_anonymizeIp()”. Detta innebär att IP-adresser förkortas för vidare bearbetning och att det inte är möjligt att identifiera dig som person. När det gäller personuppgifter som samlats in om dig, utesluts de omedelbart och raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att regelbundet analysera och förbättra användningen av vår webbplats. Den statistik som samlas in gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och göra dem mer attraktiva för dig som användare. I undantagsfall där personuppgifter överförs till USA har Google anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Integritetspolicy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och Integritetspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Denna webbplats använder också Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besöksflöden som utförs via ett användar-ID. Du kan avaktivera denna analys i ditt kundkonto under “Mina uppgifter”, “Personuppgifter”.

Google Universal Analytics

Vi använder också den universella analysfunktionen i Google Analytics för att samla in och analysera sociodemografisk information om webbplatsbesökare för statistiska ändamål, med hjälp av ett Google-ID (om tilldelat) och cookies som genereras av Googles reklamkampanjer. Om ett Google-ID är tillgängligt registreras dessa data också över enheter för mer exakt analys (t.ex. om webbplatsbesökare använder olika enheter, t.ex. datorer och smartphones).

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot Googles insamling och lagring av data med framtida verkan. För att göra detta kan du ladda ner och installera ett webbläsarplugin som publicerats av Google på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Sekretesspolicy: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html och Sekretesspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Denna webbplats använder även Google Analytics för en enhetsövergripande analys av besöksflöden, som utförs via ett användar-ID. Du kan avaktivera denna analys från ditt kundkonto i “Mina uppgifter”, “Personuppgifter”.

4. Google Web Font

Vi använder skript och typsnittsbiblioteket Web Fonts från Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Inbäddade typsnitt tillhandahålls av Google. När du besöker vår webbplats överförs teckensnitten av Google till din webbläsares cacheminne. Detta gör det möjligt för oss att visa innehållet korrekt och attraktivt mellan webbläsare och, om nödvändigt, minska laddningstiden om teckensnitten redan har laddats i webbläsaren. Om din webbläsare inte tekniskt tillåter detta kommer innehållet att visas i ett standardteckensnitt.

När din webbläsare ansluter till Google överförs de uppgifter som anges i avsnitt II 1 till Google.

Vid anrop av skriptbibliotek eller teckensnittsbibliotek skapas automatiskt en anslutning till biblioteksoperatören. Det är teoretiskt möjligt – men för närvarande oklart om och i så fall i vilket syfte – att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.

Mer information om Googles dataskydd hittar du här: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google har anslutit sig till Privacy Shield mellan EU och USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook-pixel

Vi använder Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences och Facebook Conversion från Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. För användare i Europeiska unionen drivs “Facebook Pixel” av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

När du besöker webbplatsen anropas en så kallad spårningspixel av Facebooks servrar. Spårningspixeln möjliggör en intressebaserad strategi, användarbeteende och personlig reklam som kan visas på andra enheter som du använder (t.ex. surfplatta eller smartphone) samt på andra webbplatser.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, besök http://www.facebook.com/policy.php

Mer information om datainsamling på Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084 och http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har anslutit sig till EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Uppdatering augusti 2023

Arrangör

Affär

Stöds av

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023