Select Page

Politika privatnosti – Tyre Challenge

I – Opšte

 1. Informacije o prikupljanju ličnih podataka

Sledećim vas informišemo o prikupljanju ličnih podataka kada koristite naš veb sajt. Lični podaci su svi podaci koji mogu biti povezani sa vama lično, na primer ime, adresa, e-mail adresa ili ponašanje korisnika.

Osoba odgovorna u smislu Člana 4, paragraf 7 EU osnovnih propisa o začtiti podataka (GDPR) je Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hanover, Nemačka, Telefon 49(0)511-87989280, e-mail info@delti.com, web sajt: https://www.tyre-challenge.com/ . Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na datenshutz@delti.com ili preko naše poštanske adrese sa naznakom „službenik za zaštitu podataka“.

 1. Svrha i pravna osnova za obradu

Ukoliko nije drugačije opisano ili precizirano, naše aktivnosti obrade podataka su u svrhu naših poslovnih potreba.

Mi koristimo različite pravne osnove za obradu podataka:

 • Ako date pristanak za određenu obradu ličnih podataka, Član 6, paragraf 1, rečenica 1, GDPR je pravna osnova (u nastavku: „pristanak“).

 • Ukoliko je obrada podataka neophodna da bi se ispunila ugovorna obaveza u kojoj ste vi potencijalona ugovorna strana, na primer ukoliko nam postavite upit ili se prijavite za javni događaj, Član 6, paragraf 1, deo b GDPR je pravna osnova (u nastavku: „Ispunjenje ugovora“)

 • Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna da bi se ispunila zakonska obaveza, na primer obaveza poreske prijave ili obaveze pod Aktom Protiv Pranja Novca ili Aktom o Berzanskim Korporacijama, Član 6, paragraf 1, deo C GDPR je pravna osnova.

 • Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna da bi se zaštitili vitalni interesi osobe u pitanju ili neke druge osobe, na primer kada se posetioc nekog od naših kampova povredi i njegovi ili njeni podaci bi bili prosleđeni lekaru i/ili bolnici, Član 6, paragraf 1, deo D GDPR je pravna osnova.

 • Obrada ličnih podaka može biti odobrena po zakonu o zaštiti ličnih podataka, Član 6, paragraf 1, rečenica 1 deo F GDPR ako je neophodno da se zaštite legitimni interesi naše kompanije ili trećih lica, ukoliko interesi subjekta podataka, osnovnih prava ili osnovnih sloboda ne dominiraju (na dalje: „legitimni interesi“). Mi smatramo performanse i širenje naših poslovnih aktivnosti u svrhu dobrobiti naših zaposlenih i naših akcionara našim fundamentalnim interesom. Radi toga, legitimni interes može biti pretpostavljen ako su osoba u pitanju i naša kompanija u poslovnom odnosu (deo 47, rečenica 2 GDPR-a) ili ako se lični podaci obrađuju u svrhu digitalnog marketinga.

 1. Vaša prava

Imate sledeća prava u odnosu na nas, u vezi sa ličnim podacima koji vas se tiču:

 • Pravo pristupa

 • Pravo ispravke ili otkaza

 • Pravo ograničavanja obrade

 • Pravo primedbe na obradu

 • Pravo prenosa podataka

Takođe imate pravo da se žalite komisiji za nadzor nad zaštitom podataka na obradu vaših podataka od naše strane. Ovo je šef državne komisije za zaštitu podata Donje Saksonije: Prinzenstr. 5, 30159 Hanover, www.lfd.niedersachsen.de

 1. Postojanje automatskog odlučivanja (uključujući profilisanje)

Ne dešava se.

 1. Primedbe na ili otkazivanje pristanka na obradu vaših podataka

Ako ste dali pristanak na obradu vaših podataka, isti možete povući bilo kada. Takvo povlačenje utiče na odobrenost obrade vaših ličnih podata od momenta kada nam je predato.

Kako mi zasnivamo obradu vaših ličnih podataka na odmeravanju interesa, vi možete da se protivite takvoj obradi. Ovakav slučaj je kada obrada nije nužna za ispunjavanje ugovora sa vama, što je opisano sa naše strane u sledećem opisu funkcija. U slučaju takvog protivljenja, mi vas pitamo za razlog zbog kojeg ne bismo obrađivali vaše podatke kao do tada. U slučaju vašeg opravdanog protivljenja, mi ćemo sagledati situaciju i onda ćemo ili prekinuti ili prilagoditi obradu, ili vam izneti jake razloge vredne zaštite na osnovu kojih ćemo nastaviti sa obradom.

Svakako, vi možete da se protivite obradi vaših ličnih podataka u svrhu reklamiranja i analize podataka u bilo kom momentu. Možete nas obavestiti o protivljenju reklamiranju preko kontakta navedenog u tački 1.

 1. Primaoci i kategorije primaoca vaših ličnih podataka

Mi koristimo unutrašnje i spoljašnje vršioce usluga za potrebe izvođenja ugovora, obezbeđivanja pravnih interesa i za potrebe marketinga. Lični podaci mogu biti prenošeni specijalizovanim trgovinskim partnerima (na primer, na zahtev kupca u slučaju drugačije adrese za dostavu), u slučaju spoljnih plaćanja, pakovanja, kreditnih informacija, adrese i lične verifikacije i/ili izvršioca usluga kupcima. Mi sarađujemo sa brižljivo odabranim partnerima. Uz to, mi smo obavezani zakonom da podatke dostavimo sudovima, vlastima i javnim i privatnim osiguravajućim društvima.

Da bismo vas dalje informisali, objasnićemo individualne procese obrade kao što sledi:

 • Kompanije saradnici: Mi prosleđujemo lične podatke kompanijama saradnicima unutar Delticom grupe u svrhu obrade narudžbi i povezanih poslovnih procesa.

Na osnovu dela 45 GDPR-a, transferi unutar grupe su prepoznati kao legitimni interes, kao što je navedeno u Članu 6, paragraf 1, rečenica 1 GDPR u vezi sa prihvatljivošću. Naš je opravdani interes da povežemo poslovne procese unutar grupe u određene svrhe, ako je dovoljan nivo zaštite podataka ipak zagarantovan. Dodatne informacije o Delticom grupi možete naći na https://www.delti.com/

 • Pružaoci usluga: Mi angažujemo druge kompanije i osobe. Primeri su dostava paketa, slanje pisama ili e-mailova, obrada plaćanja i otplate (kreditne kartice, direktna naplata i nabavka preko ugovora), provera adrese, održavanje naše liste klijenata, analiza baze podataka, reklamne mere i korisnički servis.

U slučaju primedbi ili pravnih osporavanja, lični podaci mogu biti prosleđeni sudovima, advokatima, ekspertu ili ekspertima. Podaci su prosleđeni da bi se ispunili pravne ili ugovorne obaveze nastale iz ugovora o kupovini i/ili da se zaštite drugi pravni interesi (na primer u slučaju sudskih procesa).

 • Zvanični zahtevi za informacijama/sprečavanje prevara: Mi otkrivamo račune klijenata i lične podatke o klijentima ako smo pravno obavezani da to učinimo ili ako je takvo otkrivanje neophodno za zaštitu naših prava kao i prava naših klijenata i klijenata trećih lica. To uključuje razmenu informacija sa kompanijama koje su specijalizovane u sprečavanju prevara i prevara sa kreditnim karticama.

 • Pružaoci usluga izvan EU/EEA: Mi koristimo pružaoce usluga iz USA posebno za web analizu i online reklamiranje (videti ispod). Mi obezbeđujemo da te kompanije budu učlanjene u takozvani EU-USA štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov

Ukoliko Evropska komisija nije donela odgovarajuću odluku za treću zemlju, biće upotrebljene standardne EU klauzule ugovora. Dodatno, mi obavezujemo sve pružaoce usluga u vezi sa Članom 28, paragraf 4 GDPR-a da pruže dovoljne i odgovarajuće garancije unutar člana 44 et seq. GDPR-a (prenos na treće zemlje).

 1. Kriterijumi za skladištenje ličnih podataka

Mi brišemo lične podatke čim prestane da postoji svrha skladištenja i nema više zakonskih obaveza za arhiviranjem, ili nemamo razloga ili legitimnih interesa za daljim skladištenjem podataka. Skladištenje podataka može biti predmet Evropskih zakona, posebno u vezi sa poreskim ili trgovinskim zakonima o obavezi zadržavanja podataka, sa kojima smo obavezni da se uskladimo. Na primer, moramo skladištiti podatke o fakturama.

Ukoliko odgovorimo na druga pitanja bez ugovornog odnosa, mi skladištimo ovu komunikaciju tokom tri godine na osnovu zakonskih perioda zastarevanja, izuzev ako drugačije nije propisano ranije navedenim poreskim i trgovinskim zakonima. Skladištenje podataka tokom tri godine se vrši u našem opravdanom interesu radi bilo kakve pravne odbrane protiv tvrdnji zasnovanih na našim informacijama. Pravna osnova za ovo je Član 6, paragraf 1, rečenica 1 dela F GDPR-a.

Mi skladištimo sva pravne zahteve (na primer zahtev za informacijom), naše odgovore i svaku dalju korespondenciju za potrebe verifikacije. U skladu sa zakonskim periodima zastarelosti, mi predpostavljamo period brisanja od tri godine. Legalnost skladištenja proizilazi iz Člana 6, paragraf 1, rečenica 1 F GDPR-a (legitimni interes). Naš je legitimni interes da budemo u mogućnosti da pružimo dokaz o ispunjenju naših pravnih obaveza dok mogući zahtevi koji proizilaze iz vaših zahteva ne budu zastareli. To isto tako služi našoj unutrašnjoj odgovornosti po Članu 5, paragraf 2 GDPR-a.

 1. Amandmani na deklaraciju o zaštiti podataka

Radi pravnih I/ili organizacionih razloga, promene ili izmene naše deklaracije o zaštiti podataka mogu postati neophodne u budućnosti, čak i u kratkom vremenskom roku. Molimo da obratite pažnju na trenutnu verziju naše deklaracije o zaštiti podataka.

II – Obrada podataka za određene tipove upotrebe

 1. Sakupljanje ličnih podataka kada posetite naš web sajt, npr. kada se ne registrujete ili nam drugačije dostavite informacije, mi sakupljamo samo lične podatke koje vaš web browser šalje ka našem serveru. Ako želite da pogledate naš web sajt, mi sakupljamo sledeće podatke što je tehnički neophodno da bi vam naš sajt bio prikazan i da se osigura stabilnost i bezbednost:

 • IP adresa

 • Datum i vreme zahteva

 • Razlika vremenske zone u odnosu na Srednje Vreme po Griniču (GMT)

 • Sadržaj zahteva (konkretna stranica)

 • Status pristupa / kod HTTP statusa

 • Količina podatak preneta u svakom slučaju

 • Web sajt sa kojeg zahtev dolazi

 • Browser

 • Jezik i verzija browsera

Uz već pomenute podatke, kolačići su snimljeni na vašem računaru kada koristite naš web sajt. Kolačići su mali tekst fajlovi na vašem hard disku doznačeni browseru koji koristite i kroz koji lokacija koja postavlja kolačić (u ovom slučaju mi) šalje određene informacije. Oni služe tome da učine internet ponudu više upotrebljivom i generalno više efektivnom i da postave reklame koje su zasnovane na akcijama korisnika. Molimo da obratite pažnju na dole navedene detaljne informacije o web analizi i online reklamiranju.

 1. Registracija za Tyre Challenge

Kada se registrujete za izazov automobilskih guma, mi sakupljamo sledeće lične podatke:

Prezime, ime, e-mail adresu, broj telefona, vreme registracije, vreme poslednje dopune, vašu IP adresu i identifikacioni broj.

Mi sakupljamo vaš telefonski broj samo ako ga ostavite dobrovoljno. Sve lične podatke obrađujemo u svrhu planiranja i izvođenja događaja. Ako se registrujete za bilten, mi takođe obrađujemo vaše podatke u svrhe marketinga. Pravna osnova za ovo je Član 6, paragraf 1, rečenica 1 deo B GDPR-a (ispunjenje ugovora).

 1. Sakupljanje podataka pobednika Tyre Challenge-a

Mi isto tako tražimo podatke o adresi (ulica, broj kuće, poštanski broj, grad, država) pobednika Tyre Challenge-a. Ove podatke obrađujemo u svrhu obaveštavanja i distribucije nagrada. Pravni osnov za ovo je Član 6, paragraf 1, rečenica 1 deo b, GDPR (odrađivanje ugovora).

 1. Uspostavljanje kontakta/primedbi/upita

Kada nam se obratite, podnesete primedbu, ili napravite drugi upit putem e-mail-a, telefona ili preko kontakt formulara, podaci koje ostavite (na primer vasa e-mail adresa, verovatno vaše ime, broj telefona) biće uskladišteni sa naše strane da bismo odgovorili na vaša pitanja.

 1. Upotreba kolačića

Web sajt koristi sledeće tipove kolačića, čije su funkcionalnosti objašnjene ispod:

 • Prolazni kolačićI su automatski obrisani kada zatvorite vaš browser. Oni posebno uključuju kolačiće sesije. Oni nose takozvani ID sesije, koji može biti upotrebljen da doznači razne zahteve vašeg browsera deljenoj sesiji. Kolačići sesije se brišu kada zatvorite vaš browser.

 • Stalni kolačići se automatski brišu nakon zadatog perioda, koji može zavisiti od kolačića. Njih možete obrisati bilo kada u bezbednosnim podešavanjima vašeg browsera.

Možete konfigurisati podešavanja vašeg browsera po vašoj želji i, na primer, odbiti kolačiće trećih strana ili sve kolačiće. Moramo da naglasimo da tada možda ne biste mogli da koristite sve funkcije našeg sajta.

Mi, isto tako, koristimo kolačiće da identifikujemo vaše sledeće posete, ako kod nas imate otvoren nalog, ili da vrednujemo efektivnost marketinških mera, na primer ako na naš sajt dođete sa sajta određenog partnera ili preko određene reklame. Ti kolačići se skladište do 180 dana.

Flash kolačići koje koristimo nisu detektovani od vašeg browsera nego od Flash dodatka browseru. Mi isto tako koristimo HTML5 uskladištene objekte, koji se skladište na vašem krajnjem uređaju. Ti objekti skladište neophodne podatke nezavisno od konkretnog browsera i nemaju automatski rok isteka. Ako ne želite da Flash kolačići budu obrađivani, morate instalirati odgovarajući dodatak, na primer „Better Privacy“ za Mozilla Firefox ili „Adobe Flash Kille Cokie“ za Google Chrome. Možete izbeći HTML5 uskladištene objekte upotrebom privatnog moda u vašem browseru. Isto tako preporučujemo da povremeno ručno brišete vaše kolačiće i istoriju pretraživanja.

Kolačići koji se koriste za opseg mera za merenje i reklamiranje, mogu biti deaktivirani preko sledećih stranica:

 1. Upotreba društvenih medija

Mi trenutno koristimo sledeće plugin-ove za društvene medije: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Koristimo takozvano rešenje dva-klika za ovo. To znači da kada posetite naš sajt, ni jedan lični podatak nije inicijalno poslat pružaocima ovih dodataka. Pružaoc plugin-ova može biti identifikovan po svom logotipu. Mi nudimo mogućnost komuniciranja direktno sa pružaocem plugin-ova preko dugmeta. Samo ako kliknete na označeno polje i time aktivirate plugin, pružaoc dobija informaciju da ste pozvali odgovarajući web sajt našeg online servisa. Uz to, podaci pomenuti u ovoj deklaraciji biće preneseni. U slučaju facebook-a, IP adresa se pravi anonimnom odmah nakon prikupljanja, po informaciji datoj od odgovarajućeg provajdera u Nemačkoj. Kada je plugin aktiviran, lični podaci se prenose od vas ka pružaocu plugin-a i tamo se smeštaju (u slučaju US pružaoca dodatka, u USA). Kako pružaoc plugin-ova sakuplja podatke delom preko kolačića, preporučujemo da obrišete sve kolačiće preko bezbednosnih podešavanja browsera pre nego što kliknete na zasivljenu kućicu. Mi nemamo uticaja na sakupljene podatke i procedure obrade, niti imamo uvid u pun opseg sakupljanja podataka, svrhe sakupljanja i/ili vreme skladištenja pružaoca. Mi isto tako nemamo nikakvu informaciju o brisanju podataka sakupljenih od strane pružaoca plugin-ova.

Pružaoc plugin-ova skladišti podatke o vama kao korisničkom profilu i koristi te podatke u svrhu reklamiranja, istraživanja tržišta, i/ili po potrebi za dizajn svog web sajta. Takva procena se dešava posebno (kao i za korisnike koji nisu prijavljeni) u svrhu prezentacije reklama po potrebi i da informiše ostale korisnike o vašima aktivnostima na našem sajtu. Vi imate pravo da se usprotivite kreiranju korisničkog profila, gde morate kontaktirati pružaoca dodatka kako biste ostvarili ovo pravo. Preko dodataka, mi nudimo mogućnost interakcije sa društvenim mrežama i drugim korisnicima, tako da možemo unaprediti naše usluge i učiniti ih interesantnijim za vas kao korisnika. Pravni osnov za upotrebu plugin-ova je Član 6, paragraf 1 Rečenica 1 F GDPR-a (Legitimni interes).

Prenos podataka se dešava bez obzira na to da li imate nalog kod pružaoca plugin-ova i da li ste tamo ulogovani. Ako ste ulogovani kod pružaoca plugin-ova, vaši podaci sakupljeni od nas biće direktno doznačeni vašem postojećem nalogu kod pružaoca plugin-ova. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i, na primer, linkujete stranicu, pružaoc plugin-a takođe skladišti informaciju na vašem korisničkom nalogu i javno je šalje vašim kontaktima. Mi preporučujemo da se redovno izlogujete nakon korišćenja društvenih mreža ali posebno pre aktiviranja dugmeta, jer to omogućava doznačavanje vašeg profila od strane pružaoca plugin-ova.

Dodatne informacije o svrsi i obimu sakupljanja podataka i obradi od strane pružaoca plugin-ova mogu biti nađene na sledećim deklaracijama o zaštiti podataka tih pružaoca. Tu takođe možete naći dodatne informacije o vašim pravima u vezi sa tim i podešavanjima opcija koje štite vašu privatnost.

Adrese pružaoca dodataka i URL-ovi sa informacijama o zaštiti podataka:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; further information on data collection: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, a subsidiary of Facebook Inc.. Information on data protection: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, a subsidiary of Google LLC. Information on data protection and compliance with the EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 1. Kompanijske stranice na društvenim mrežama

Prisutni smo na raznim društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter. Molimo da obratite pažnju na odgovarajuće informacije o zaštiti podataka, koje možete dobiti na odgovarajućim stranicama.

 1. Bilten

Nudimo vam mogućnost da se prijavite na naš besplatan bilten. Nakon što pošaljete porudžbinu, takođe nudimo ovu mogućnost. Biltene šaljemo samo ako nam date odobrenje da to učinimo ili ako ste nam dali pravni pristanak da to učinimo.

Koristimo procedure dvostrukog pristanka kako bismo izbegli unos neodobrenih e-mail adresa na našu distribucionu listu. Nakon registracije dobićete e-mail povrdu. Samo nakon potvrde e-mail adrese će ista biti registrovana. Proces registracije se beleži kako bismo bili u skladu sa zakonskim obavezama da pružimo dokaze. Obavezni smo da te podatke čuvamo 3 godine, počev u godini nakon one u kojoj je bilten poslat. Pravni osnov za ovo je Član 6, paragraf 1, rečenica 1F GDPR-a (Legitimni interes). Naš je legitimni interes je obezbeđivanje dokaza o registraciji za sve slučajeve potraživanja proizašlih iz slanja ovog biltena. Ukoliko ne želite da dobijate takve ponude možete, na primer, da nas kontaktirate u svako doba koristeći kontakt formular ili nam poslati e-mail na <E-Mail Address>.

III – Web analiza / reklamiranje bazirano na ponašanju korisnika

 1. Generalne informacije

Kao što je gore navedeno, mi koristimo kolačiće da vam obezbedimo naše online usluge na prijatan, efikasan način prilagođen korisniku, za web analizu i reklamiranje bazirano na upotrebi. Korisnicima koji se protive upotrebi njihovih podataka u kolačićima se generalno savetuje da podese svoje browser-e na odgovarajući način ili da manuelno ili redovno brišu kolačiće I browser podatke (na primer automatski nakon svake online sesije).

Ukoliko drugačije nije navedeno, Član 6, paragraf 1 rečenica 1f GDPR-a (legitimni interes) služi kao pravni osnov za sve tipove pomenute u oblasti web analize i onlajn reklamiranja.

 • Kao online trgovcima, naloženo nam je da prilagodino svoje usluge ponašanju korisnika i tehničkom razvoju. (na primer, narudžbe putem mobilnih telefona umesto preko desktop ili laptopa).

 • Kao komercijalno upravljana kompanija, mi radimo sa namerom stvaranja profita i postavljanje reklama je osnovna komponenta i fundamentalni interes kompanije priznat kroz sistem osnovne zaštite podataka. Kao online preprodavac, reklamiranje zasnovano na ponašanju korisnika je posebno važno da bismo bili u mogućnosti da se obratimo određenim korisnicima što je preciznije moguće. Mi ovo smatramo našim legitimnim interesom. Sa korisničke tačke gledišta, ovo uglavnom ne vodi ka većoj količini reklamiranja. Reklamiranje, međutim, odgovara pretpostavljenim interesima korisnika, po čemu bi reklamiranje, samo po sebi, trebalo da bude što manje opterećujuće.

Kolačići, koji se koriste za merenje opsega i u svrhe reklamiranja, mogu biti deaktivirani putem sledećih strana:

 1. Upotreba Google analitike

Ovaj web sajt koristi Google analitiku, usluge web analize obezbe]ene od Google Inc. (“Google”). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“. To su tekst fajlovi koji su smešteni na vašem računaru i omogućavaju analizu vaše uptorebe web sajta. Informacije generisane kolačićima o vašoj upotrebi web sajta biće, generalno, poslate ka i skladištene na Google severima u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ako je IP anonimiziranje aktivirano na ovom web sajtu, vaša IP adresa će biti skraćena u napred unutar zemalja članica Evropske Unije i u drugim potpisnicama akta Evropske Ekonomske Zone. Samo u izuzetnim slučajevima će puna IP adresa biti poslata Google-u i tamo skraćena. U ime operatera ovog web sajta, Google će koristiti ovu informaciju da proceni vašu upotrebu sajta, da sastavi izveštaje o aktivnosti web sajta i da obezbedi druge usluge povezane sa aktivnošću i upotrebom ka operateru web sajta.

IP adresa poslata Google-u od vašeg browsera kao deo Google analitike nije kombinovana sa drugim podacima Google-a.

Možete se usprotiviti upotrebi kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u svom browser-u, ali obratite pažnju na to da ako ovo učinite, možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite funkcije ovog web sajta. Uz to, možete sprečiti sakupljanje i slanje podataka generisanih kolačičima i u vezi sa vašom upotrebom web sajta (uključujući vašu IP adresu) ka i obradu od strane Google-a skidanjem i instaliranjem dodatka za browser koji ne na raspolaganju na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ovaj web sajt koristi Google analitiku sa ekstenzijom “_anonymizeIp()”. Ovo znači da su IP adrese skraćene za dalju obradu i da nije moguće identifikovati vas kao osobu. Sve dok su podaci sakupljeni o vama lični, to je odmah isključeno i lični podaci su odmah obrisani.

Mi koristimo Google analitiku za analizu i redovna unapređenja svog sajta. Dobijena statistika nam dozvoljava da unapredimo svoje usluge i načinimo ih vama kao korisniku više interesantnim. U izuzetnim slučajevima kada se lični podaci šalju u USA, Google je podneo EU-US štit privatnosti: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Informacije treće strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Uslovi upotrebe: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Izjava o privatnosti: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Izjava o privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ovaj sajt isto tako koristi i Google analitiku za analizu preko više tipova uređaja za tok posetilaca preko ID-a korisnika. Možete deaktivirati ovu analizu na svom nalogu pod “My Data”, “Personal Data”

 1. Univerzalna Google analitika

Mi isto tako koristimo univerzalne mogućnosti Google analitike da sakupimo socio-demografske informacije o posetiocima sajta u svrhu analize upotrebom Google ID (ako je doznačen) i kolačičima generisanim u Google kampanjama reklamiranja. Ako je Google ID na raspolaganju, taj podatak je zabeležen preko više uređaja za precizniju analizu (na primer, da li posetioci web sajta koriste različite uređaje kao što su PC i pametni telefoni).

Mogućnost protivljenja: Sakupljanju i skladištenju podataka se možete usprotiviti u bilo kom momentu, efektivno ubuduće. Da to učinite, skinite i instalirajte dodatak za browser publikovan od Google-a: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Informacije treće strane: http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Izjava o privatnosti: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Izjava o privatnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Ovaj web sajt koristi Google analitiku za analizu preko različitih uređaja počinjenu preko Google ID-a. Ovo možete dekativirati u vašem korisničkom nalogu pod “My data”, “Personal data”

 1. Google Web font

Mi koristimo script i biblioteku Web Fonts of Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Integrisani fontovi su obezbeđeni od strane Google-a. kada posetite naš sajt, fontovi se šalju u keš vašeg browsera od strane Google-a. To nam omogućava da prikažemo sadržaj ispravno i atraktivno na različitim browserima I, ako je neophodno, da se smanji vreme učitavanja ako su fontovi već poslati browseru. Ako vaš browser ovo tehnički sprečava, sadržaj će biti prikazan standardnim fontom.

Kada se vaš browser poveže na Google, podaci navedeni u sekciji II 1 biće poslati Google-u.

Pozivanje skripti ili biblioteka fontova automatski okida vezu ka operatoru biblioteke. Teoretski je moguće, ali trenutno nejasno da li I, ako je tako, u koju svrhu bi operateri tih biblioteka sakupljali podatke.

Dodatne informacije o zaštiti podataka kod Google-a mogu se naći ovde:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Google će se povinovati EU-US štitu privatnosti: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 1. Facebook Pixel

Mi koristimo Facebook Pixel, acebook Custom Audiences i Facebook Conversion od Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Za evropske korisnike, Facebook Pixel je rađen od strane Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Kada uđete na naš sajt, takozvani piksel za praćenje je pozvan od strane Facebook servera. Piksel za praćenje dozvoljava pristup personalizovan reklamiranju zasnovan na interesima i ponašanju korisnika, koji može biti primenjen na vaše ostale uređaje (na primer tablet, ili pametni telefon), kao i na druge web sajtove.

Za više informacija o Facebook-ovoj praksi privatnosti, posetite

http://www.facebook.com/policy.php

Više informacija o sakupljanju podataka od Facebook-a:

http://www.facebook.com/help/186325668085084

i

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Facebook će se povinovati EU-US štitu privatnosti https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Status Septembar 2018