Select Page

Privacybeleid

Delticom, Continental en het TC-organisatieteam aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de video-inhoud die door de deelnemers is gemaakt, d.w.z. als de video-inhoud bepaalde rechten schendt, discriminerend is of aanstootgevende inhoud, naaktheid of iets dergelijks bevat.
Dit gedrag is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemers en wij als organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid.
Wij moedigen dergelijk gedrag niet aan.

1. Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail of gebruiksgedrag.

De verantwoordelijke persoon volgens Art. 4 para. 7 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Roemenië. Telefoon: +49(0) 511-93634-5471, e-mail: tyre_challenge@delti.com, website: https://www.tyre-challenge.com/. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@delti.com of op ons postadres met de vermelding “ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming”.

2. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Tenzij anders beschreven of gespecificeerd, is het doel van onze gegevensverwerkingsactiviteiten het vervullen van onze eigen zakelijke doeleinden.

We gebruiken verschillende rechtsgronden voor het verwerken van gegevens:

 • Als u ons toestemming geeft voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens, vormt art. 6 par. 1 zin 1 lit. a van de GDPR de rechtsgrondslag (hierna “toestemming“).

 • Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren van een contract waarbij u een (mogelijke) contractpartij bent, bijvoorbeeld als u productaanvragen indient en/of u registreert voor een evenement, is art. 6 lid 1 zin 1 letter b van de GDPR de rechtsgrondslag (hierna “uitvoering van het contract” genoemd). 1 zin 1 letter b van de GDPR de rechtsgrondslag (hierna “uitvoering van het contract” genoemd).

 • Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijv. fiscale archiveringsverplichtingen of verplichtingen die voortvloeien uit de Duitse wet op het witwassen van geld of de Duitse wet op de aandelenbedrijven, is art. 6 lid. 1(c) van de GDPR de rechtsgrondslag.

 • Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, bijvoorbeeld als een bezoeker van een van onze centra een ongeluk krijgt en zijn/haar gegevens moeten worden doorgegeven aan een arts en/of een ziekenhuis, is art. 6 lid. 1 zin 1 letter d van de GDPR de rechtsgrondslag.

 • De verwerking van persoonsgegevens kan worden toegestaan onder Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR indien dit noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf of van een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen (hierna “gerechtvaardigd belang” genoemd). Wij beschouwen het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten ten gunste van de bescherming van de werkgelegenheid van werknemers en de welvaart van aandeelhouders als een fundamenteel belang. Een gerechtvaardigd belang kan dus worden verondersteld als de betrokkene en het bedrijf in een commerciële relatie staan (overweging 47 zin 2 van de GDPR) of als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.

3. Uw rechten.

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang,

 • Recht op rectificatie of annulering,

 • Het recht om de verwerking te beperken,

 • Het recht om bezwaar te maken,

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze wordt vertegenwoordigd door, email: contact@apd-gba.be , centrale telefoon: +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35;

4. Bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces (inclusief profilering)

Dit is niet het geval.

5. Recht om bezwaar te maken en recht om toestemming in te trekken

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken nadat deze is gegeven.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een belangenanalyse, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet specifiek noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die hieronder in detail wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar, leg dan uit waarom we uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals we hebben gedaan. In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of u onze redenen voor gegevensbescherming geven op basis waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Natuurlijk kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame kenbaar maken via de contactgegevens in punt 1.

6. Ontvangers en categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens

We doen een beroep op interne en externe dienstverleners voor de uitvoering van contracten, de verbetering van diensten, de bescherming van wettelijke belangen en marketingdoeleinden. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan gespecialiseerde zakenpartners (bijv. op verzoek van de klant in geval van een ander afleveradres, externe betalingen, pakketten, kredietinformatie, adres- en persoonsverificatie) en/of aan klantenserviceverleners. Wij werken samen met zorgvuldig geselecteerde partners die de verstrekte gegevens voor een specifiek doel moeten verwerken. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht zijn om gegevens door te geven aan openbare of particuliere rechtbanken, autoriteiten of verzekeraars.

Voor meer informatie leggen we de gegevensverwerking als volgt uit:

 • Aangesloten bedrijven: we geven persoonsgegevens door aan aangesloten bedrijven binnen de Delticom-groep voor het verwerken van bestellingen en bijbehorende werkprocessen. Volgens overweging 48 van de GDPR wordt de overdracht van gegevens binnen de groep erkend als een gerechtvaardigd belang, dus verwijzen we naar art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR met betrekking tot toelaatbaarheid. Het is ons legitieme belang om werkprocessen binnen de groep te koppelen voor een specifiek doel, als er echter geen voldoende niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Meer informatie over de Delticom-groep vindt u op: https://www.delti.com/.

 • Dienstverleners: Wij werken samen met andere bedrijven en personen. Voorbeelden hiervan zijn pakketbezorging, verzending van brieven of e-mails, verwerking van betalingen en terugbetalingen (bankpas, automatische incasso en aankoop met factuur), adresverificatie, bijhouden van klantenlijsten, database-analyse, reclame en klantenservice.

In geval van juridische klachten of geschillen kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan rechtbanken, advocaten of deskundigen. De gegevens worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het koopcontract en/of om andere juridische belangen te beschermen (bijv. in gerechtelijke procedures).

 • Formele verzoeken tot openbaarmaking/fraudepreventie: We maken klantenrekeningen en persoonlijke gegevens van klanten openbaar als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of om onze rechten en de rechten van onze klanten en derden te beschermen. Dit omvat het delen van informatie met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het voorkomen en minimaliseren van fraude en fraude met bankkaarten.

 • Serviceproviders van buiten de EU/EER: We gebruiken Amerikaanse serviceproviders voornamelijk voor webanalyse en online reclame (zie hieronder). Wij zorgen ervoor dat deze bedrijven zich hebben aangesloten bij het zogenaamde EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/. Indien de Europese Commissie geen passend besluit voor het betreffende derde land heeft uitgevaardigd, moeten de standaardcontractbepalingen van de EU worden gebruikt. Daarnaast verplichten wij alle relevante dienstverleners, volgens art. 28 lid. 4 van de GDPR om te voldoen aan voldoende en passende waarborgen in de zin van Art. 44 en volgende van de GDPR (overdracht naar derde landen).

7. Criteria voor het opslaan van persoonlijke gegevens

We verwijderen persoonlijke gegevens zodra het doel voor het opslaan ervan niet langer geldig is en er geen wettelijke archiveringsverplichtingen zijn of we om andere redenen een legitiem belang hebben om de gegevens verder op te slaan. De opslag ervan kan onderworpen zijn aan nationale of Europese wetten, in het bijzonder met betrekking tot belastingwetgeving of commerciële wettelijke opslagverplichtingen, die we moeten naleven. We moeten bijvoorbeeld factureringsgegevens opslaan.

Als we reageren op andere vragen zonder een lopende contractuele relatie, bewaren we deze communicatie gedurende drie jaar op basis van de verjaringstermijn, tenzij moet worden voldaan aan de commerciële en fiscale termijnen die hierboven zijn vermeld. De opslag gedurende drie jaar is in ons legitieme belang voor de juridische verdediging tegen eventuele claims op basis van onze informatie. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR.

We bewaren alle geclaimde rechten (bijv. verzoek om informatie), ons antwoord en alle andere correspondentie voor controledoeleinden. In overeenstemming met de verjaringstermijnen hanteren we een verwijderingstermijn van drie jaar. De toelaatbaarheid van opslag volgt uit Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR (“gerechtvaardigd belang”). Het is ons gerechtvaardigd belang om bewijs te kunnen leveren van de nakoming van wettelijke verplichtingen totdat mogelijke claims die voortvloeien uit uw verzoek zijn verjaard. Dit dient ook onze interne aansprakelijkheid onder Art. 5 para. 2 van de GDPR.

8. Wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Om juridische en/of organisatorische redenen kunnen wijzigingen of aanpassingen van onze verklaring inzake gegevensbescherming in de toekomst noodzakelijk worden, zelfs op korte termijn. Neem a.u.b. nota van de huidige versie van onze verklaring gegevensbescherming.

II – Verwerking van gegevens voor specifieke doeleinden

1. Verzamelen van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld als u zich niet registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verzamelen we alleen persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen:

 • IP-adres

 • Datum en tijd van het verzoek

 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • Browser

 • Besturingssysteem en de interface

 • Taal en browserversie.

Naast de hierboven genoemde gegevens worden er, wanneer u onze website gebruikt, cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en toegewezen aan de browser die u gebruikt, waardoor bepaalde informatiestromen worden doorgegeven aan de locatie die de cookies instelt. Ze zijn ontworpen om het internet in het algemeen gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken en om online advertenties te plaatsen op basis van gebruikersgedrag. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over webanalyse en online reclame.

2. Schrijf je in voor de BandenWedstrijd

Wanneer je je inschrijft voor de Tyre Challenge, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens:

Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, tijdstip van registratie, tijdstip van laatste update, IP-adres en ID-nummer.

We verzamelen uw telefoonnummer alleen als u deze informatie vrijwillig verstrekt.

We verwerken alle persoonlijke gegevens voor de planning en uitvoering van het evenement. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken we de gegevens dienovereenkomstig en voor marketingdoeleinden. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 zin 1 letter b van de GDPR (“uitvoering van het contract”).

3. Gegevensverzameling voor Tyre Challenge-winnaars

We vragen ook om adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad, land) voor de winnaars van de Tyre Challenge. Wij verwerken deze gegevens om winnaars te informeren en prijzen uit te reiken. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 zin 1 letter b van de GDPR (“uitvoering van het contract”).

4. Contact / klachten / vragen

Wanneer u contact met ons opneemt, een klacht indient of een ander verzoek stuurt via e-mail, telefoon of een contactformulier, worden de gegevens die u verstrekt (bijv. uw e-mailadres, eventueel uw naam, telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden.

Als je een Challenge-deelnemer bent en bijvoorbeeld vragen of een klacht hebt over het evenement, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Art. 6 para. 1 zin 1 letter b van de GDPR (“uitvoering van het contract”). Als u geen klant van ons bent, is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR (“gerechtvaardigd belang”).

5. Gebruik van cookies

Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan het doel en de functionaliteit hieronder worden uitgelegd:

 • Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser toe te wijzen aan de gedeelde sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze site. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.

 • Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van het cookiebestand. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. We willen u erop wijzen dat het risico bestaat dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

We gebruiken ook cookies om uw volgende bezoeken te identificeren als u al een account hebt of om de effectiviteit van marketingmaatregelen te evalueren, bijvoorbeeld als u op onze website terecht bent gekomen via de website van een bepaalde partner of via een specifieke advertentie. Deze cookies worden maximaal 180 dagen bewaard.

De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser opgeslagen, maar door de Flash-plug-in. We gebruiken ook HTML5-opslagobjecten, die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de gevraagde gegevens op ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, moet u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld “Better Privacy” voor Mozilla Firefox of Adobe Flash Killer-cookie voor Google Chrome. U kunt HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. We raden u ook aan om uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

Cookies, die worden gebruikt voor analyse en reclame, kunnen worden uitgeschakeld via de volgende pagina’s:

6. Sociale media gebruiken

Door deel te nemen aan de Tyre Challenge competitie, geeft u de organisator het recht om delen van de geüploade en geplaatste video te gebruiken/te extraheren voor marketingdoeleinden.

Op dit moment gebruiken we de volgende social media plugins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plugin-providers. De plugin-provider is te herkennen aan het desbetreffende logo. We bieden je de mogelijkheid om rechtstreeks met de plugin-provider te communiceren via de knop. Alleen als je het gemarkeerde veld aanklikt en activeert, ontvangt de plugin-provider de informatie die je via onze online service aan de betreffende website hebt doorgegeven. Daarnaast worden de in deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook wordt het IP-adres direct na het verzamelen anoniem, volgens de informatie van de betreffende aanbieder in Duitsland. Wanneer de plugin wordt geactiveerd, worden persoonlijke gegevens van jou doorgegeven aan de betreffende aanbieder en blijven daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders). Omdat de plugin-provider voornamelijk gegevens verzamelt via cookies, raden we je aan om alle cookies te verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser voordat je op het grijze vakje klikt.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch kennen we het volledige doel van de gegevensverzameling, verwerkingsdoeleinden en/of opslagperioden van de aanbieder. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van gegevens die zijn verzameld door de plugin-provider.

De plugin-provider slaat de over u verzamelde gegevens op in de vorm van gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het presenteren van vraaggerichte advertenties en het informeren van andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u dient contact op te nemen met de aanbieder van de betreffende plug-in om dit recht uit te oefenen. Via plugins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en aantrekkelijker kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van plug-ins is art. 6 par. 1 zin 1 letter f van de GDPR (“legitiem belang”).

De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of je een account hebt bij de plugin-provider en daar bent ingelogd. Als je ingelogd bent bij de plugin-provider, worden de door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan je bestaande account bij de plugin-provider. Als je op de activeringsknop drukt en bijvoorbeeld op de inlogpagina inlogt, slaat de plugin-provider deze informatie ook op in je gebruikersaccount en communiceert deze openbaar aan je contacten. We raden je aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je zo kunt voorkomen dat deze gegevens worden toegewezen aan je profiel bij de plugin-provider.

Meer informatie over het doel van de gegevensverzameling en -verwerking door de plugin-provider kun je vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers. Daar vind je ook meer informatie over je rechten in dit verband en de instelling van opties om je privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plugin-providers en URL’s met informatie over gegevensbescherming:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; aanvullende informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californië 94043, Verenigde Staten; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS, een dochteronderneming van Facebook Inc. Informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS, dochteronderneming van Google LLC. Informatie over gegevensbescherming en naleving van het EU-VS-privacyschild: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Sociale mediapagina’s van het bedrijf

We hebben verschillende pagina’s op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter. Houd ook rekening met de relevante informatie over gegevensbescherming, die u op die pagina kunt openen.

8. Nieuwsbrief

We bieden je de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze gratis nieuwsbrief. Na het plaatsen van je bestelling bieden we deze optie ook aan. We sturen je alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

We gebruiken een zogenaamde double opt-in procedure om ongeautoriseerde toegang tot e-mailadressen voor onze nieuwsbriefdistributielijst te voorkomen. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail. Registratie voor de nieuwsbrief vindt alleen plaats na bevestiging van het e-mailadres. Het registratieproces wordt bijgehouden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om bewijs te leveren. Voor deze gegevens geldt een bewaarplicht van drie jaar, die begint in het jaar nadat de nieuwsbrief is verzonden. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR (“gerechtvaardigd belang”). Het is ons gerechtvaardigd belang om het bewijs van registratie te bewaren tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor eventuele claims die voortvloeien uit het verzenden van de nieuwsbrief.

Als u dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het formulier op de website of door een e-mail te sturen naar cauciucuridirect@delti.com.

III – Webanalyse / online reclame op basis van gebruikersgedrag

1. Algemene informatie

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we cookies om onze online diensten op een aantrekkelijke, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier aan u te leveren, voor webanalyse en op gebruik gebaseerde online reclame. Gebruikers die bezwaar hebben tegen het gebruik van gegevens door cookies wordt over het algemeen geadviseerd om de juiste instellingen in hun browser aan te brengen of om cookies en browsergegevens handmatig en periodiek te verwijderen (bijvoorbeeld automatisch na elk einde van een online sessie).

Tenzij anders beschreven, is Art. 6 para. 1 zin 1 letter f van de GDPR (“legitiem belang”) de rechtsgrondslag voor elk gebruik op het gebied van webanalyse en online reclame:

 • Als online verkopers willen we onze diensten aanpassen aan het gedrag van gebruikers en technische ontwikkelingen (bijv. bestellen via smartphones in plaats van desktops of laptops).

 • Als commercieel bedrijf handelen we met de intentie om winst te maken, en het plaatsen van advertenties is een essentieel onderdeel en een fundamenteel zakelijk belang dat wordt erkend door de Verordening Gegevensbescherming. Als online marketeers is reclame op basis van gebruikersgedrag bijzonder belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk in te spelen op de behoeften van potentiële klanten. Wij zijn van mening dat dit ons legitieme belang is. Vanuit het oogpunt van de gebruiker leidt dit meestal niet tot meer advertenties. De advertenties komen echter wel overeen met een verondersteld belang van de gebruiker, wat betekent dat de advertenties over het algemeen minder opdringerig zullen zijn.

Cookies, die worden gebruikt voor analyse en reclame, kunnen worden uitgeschakeld via de volgende pagina’s:

2. Google Analytics gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres echter op de website opgeslagen. Het IP-adres wordt door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die zijn toegetreden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van de Google Analytics-dienst wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, het risico bestaat dat u niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen en verzenden van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

De website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen worden afgekort voor verdere verwerking en dat het niet mogelijk is om u als persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld, worden onmiddellijk uitgesloten en verwijderd.

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website regelmatig te analyseren en te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen we onze diensten verbeteren en aantrekkelijker maken voor u als gebruiker. In uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacyverklaring: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen via een gebruikers-ID. U kunt deze analyse uitschakelen in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Google Universele Analytics

We gebruiken ook de universele analysecapaciteit van Google Analytics om sociodemografische informatie over websitebezoekers te verzamelen en te analyseren voor statistische doeleinden, met behulp van een Google-ID (indien toegewezen) en cookies die worden gegenereerd door advertentiecampagnes van Google. Als er een Google-ID beschikbaar is, worden deze gegevens ook geregistreerd op verschillende apparaten voor nauwkeurigere analyses (bijv. of websitebezoekers verschillende apparaten gebruiken, bijv. pc’s en smartphones).

Het recht om bezwaar te maken: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door Google met werking voor de toekomst. Hiervoor kunt u een browserplugin downloaden en installeren die door Google is gepubliceerd op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Privacyverklaring: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en Privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een multi-device analyse van bezoekersstromen, uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt deze analyse uitschakelen via uw klantenaccount in “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

4. Google Web Font

We gebruiken scripts en de lettertypenbibliotheek Web Fonts van Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, VS (“Google”). Ingesloten lettertypen worden geleverd door Google. Wanneer u onze website bezoekt, worden de lettertypen door Google overgebracht naar de cache van uw browser. Hierdoor kunnen we de inhoud in verschillende browsers correct en aantrekkelijk weergeven en, indien nodig, de laadtijd verkorten als de lettertypen al in de browser zijn geladen. Als uw browser dit technisch niet toestaat, wordt de inhoud weergegeven in een standaard lettertype.

Wanneer uw browser verbinding maakt met Google, worden de gegevens zoals gespecificeerd in Sectie II 1 overgedragen aan Google.

Het aanroepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken veroorzaakt automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel onduidelijk of, en zo ja, met welk doel – operators van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Meer informatie over gegevensbescherming door Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook-pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences en Facebook Conversion van Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor gebruikers in de Europese Unie wordt “Facebook Pixel” beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer u de website bezoekt, wordt een zogenaamde trackingpixel aangeroepen door Facebook-servers. De trackingpixel maakt een op interesses gebaseerde benadering, gebruikersgedrag en gepersonaliseerde reclame mogelijk die kan worden weergegeven op andere apparaten die u gebruikt (bijv. tablet of smartphone) en op andere websites.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar http://www.facebook.com/policy.php

Meer informatie over gegevensverzameling op Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084 en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Update augustus 2023

Organizer

Winkel

Ondersteund door

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023